Bjørn Petersen, docent

Ph.D.-projekt om musikalsk høretræning af cochlear implanterede.

BP_Bas_outdoorDocent Bjørn Petersen påbegyndte i 2007 et Ph.D.-projekt med det formål at undersøge hvordan og hvor vidt musikalsk høretræning kan være en gavnlig metode til at forbedre musikalsk og sproglig skelneevne hos døve der har modtaget et cochlear implantat (CI). Bjørn forsvarede sin afhandling Advances in Music and Speech Perception after Cochlear Implantation i 2011. Klik på ikonet for at læse afhandlingen.Forside_phd_BP

Neden for er et resumé af afhandlingen på dansk.

1) Cochlear implantation er en behandling, der tilbydes børn og voksne med svært eller totalt høretab med henblik på at (gen)etablere hørelse og taleforståelse. Kirurgien og teknologien har oplevet en dramatisk udvikling gennem de sidste ti år, og på verdensplan bruger flere end 250.000 personer i dag CI i deres daglige kommunikation. Imidlertid har hverken rehabiliteringsmetoder, der kan forbedre udbyttet af implantatet eller de neurologiske processer, der betinger tilpasning til implantatet været genstand for forskning i tilsvarende omfang. I dette Ph. D.-forskningsprojekt har vi i tre forskellige langtidsstudier undersøgt udviklingen i de auditive færdigheder hos cochlear implanterede; adfærdsmæssigt ved at studere virkningen af musikalsk høretræning på musik- og taleopfattelsen hos voksne og børn med CI og; neurologisk ved at måle udviklingen i hjerneområder associeret med lyd- og sprogopfattelse hos nyopererede voksne CI-brugere. Vellykket rehabilitering af CI-patienter afhænger af den postoperative indsats. Mange CI-brugere opnår god taleforståelse, men har vanskeligt ved at opfatte musik og prosodi i tale. En gruppe på ni voksne nyopererede CI-brugere påbegyndte kort efter tilslutning et seks måneders individuelt høretræningsprogram med ugentlige lektioner, der indeholdt forskellige musikalske aktiviteter og lytteøvelser. For at kunne måle fremgangen i deltagernes musikalske skelneevne udviklede vi en række musikalske tests. Deltagerne i musikgruppen forbedrede deres evne til at skelne klangfarve, melodisk kontur og rytme signifikant i forhold til en kontrolgruppe. Resultaterne viser, at individuel musikalsk høretræning har et stort potentiale, som en metode der kan medvirke til at forbedre og forfine CI-brugeres auditive færdigheder. Læs den fulde artikel Singing in the Key of Life

2) Undersøgelser har vist, at de mest dramatiske fremskridt i genetablering af hørelse efter cochlear implantation finder sted i de første seks måneder efter operationen. Med denne undersøgelse, ønskede vi at studere de neurologiske processer der betinger denne proces. Vi anvendte positron emission tomografi (PET) til at måle den regionale cerebrale blodgennemstrømning umiddelbart, 3 måneder og 6 måneder efter tilslutning af implantatet. Femten nyopererede voksne CI-brugere lyttede til henholdsvis tale eller talelignende støj, præsenteret i tilfældig rækkefølge ved fire sekventielle PET-målinger, på hvert af de tre tidspunkter. Analyser viste en signifikant aktivering af auditorisk korteks i såvel venstre som højre side betinget af stimulus, men uafhængigt af hvilken side operationen var udført i. Endvidere viste der sig en signifikant aktivering af Broca’s område (Brodmann area 45) som en effekt af tid. Resultaterne understreger den centrale rolle, som Broca’s område har i genetablering af taleforståelse, men kun hos personer hvor Broca’s område har været aktivt inden de mistede hørelsen.Cochlear implantation er en behandling, der tilbydes børn og voksne med svært eller totalt høretab med henblik på at (gen)etablere hørelse og taleforståelse. Kirurgien og teknologien har oplevet en dramatisk udvikling gennem de sidste ti år, og på verdensplan bruger flere end 120.000 personer i dag CI i deres daglige kommunikation. Imidlertid har hverken rehabiliteringsmetoder der kan forbedre udbyttet af implantatet eller de neurologiske processer der betinger tilpasning til implantatet været genstand for forskning i tilsvarende omfang. I dette Ph. D.-forskningsprojekt har vi i tre forskellige langtidsstudier undersøgt udviklingen i de auditive færdigheder hos cochlear implanterede; adfærdsmæssigt (1, 3) ved at studere virkningen af musikalsk høretræning på musik- og taleopfattelsen hos voksne og børn med CI og; neurologisk (2) ved at måle udviklingen i hjerneområder associeret med lyd- og sprogopfattelse hos nyopererede voksne CI-brugere. (1)Vellykket rehabilitering af CI-patienter afhænger af den postoperative indsats. Mange CI-brugere opnår god taleforståelse, men har vanskeligt ved at opfatte musik og prosodi i tale. En gruppe på ni voksne nyopererede CI-brugere påbegyndte kort efter tilslutning et seks måneders individuelt høretræningsprogram med ugentlige lektioner, der indeholdt forskellige musikalske aktiviteter og lytteøvelser. For at kunne måle fremgangen i deltagernes musikalske skelneevne udviklede vi en række musikalske tests. Deltagerne i musikgruppen forbedrede deres evne til at skelne klangfarve, melodisk kontur og rytme signifikant i forhold til en kontrolgruppe. Resultaterne viser, at individuel musikalsk høretræning har et stort potentiale, som en metode der kan medvirke til at forbedre og forfine CI-brugeres auditive færdigheder.
Læs den fulde artikel Cortical Plasticity after Cochlear Implantation.

(3) Førsprogligt døve børn, som modtager cochlear implantater og sprogstimulering tidligt kan udvikle alderssvarende sprogfærdigheder. Meget lidt vides imidlertid om deres musikopfattelse og mulige udbytte af musikalsk træning. Ti førskolebørn med CI deltog i et tre måneders musikprogram, der fokuserede på sangudfoldelse og melodiopfattelse og klarede sig bedre end en kontrolgruppe i musik- og sprogtests. En spørgeskemaundersøgelse blandt forældrene antydede endvidere, at programmet havde haft en positiv indvirkning på børnenes musikinteresse og – aktivitet. Undersøgelsens resultater indikerer, at musikaktiviteter rummer et stimulerende miljø og righoldig høretræning, som på lang sigt kan bidrage til disse børns musikalske, sproglige, psykosociale og personlige udvikling.
Læs abstract her.